Hållbarhet

Nalka investerar i företag som tjänar på att ha en engagerad och stöttande ägare med ett långsiktigt perspektiv. Vi investerar i företag som delar vår syn på att hållbarhet, ansvarstagande och lönsamhet går hand i hand. Det viktigaste hållbarhetsarbetet görs i våra portföljbolag och det är Nalkas ambition att alltid vara en aktiv och engagerad partner till våra bolag.

Långsiktighet

Nalka har ett långsiktigt perspektiv och ser vårt ansvar gentemot medarbetare och portföljbolag såväl som kunder, leverantörer, affärspartners och samhället i stort.

Vi är övertygade om att långsiktighet, ansvarstagande och lönsamhet går hand i hand.

Vår syn på hållbarhet

Vi ser hållbarhet som en integrerad del i vår investeringsprocess och ägarmodell och har strukturerat vårt hållbarhetsarbete utifrån tre dimensioner: Invest, Influence och Live.

Inom dimensionerna Influence och Invest finns det störst hållbarhetsavtryck och påverkan eftersom de innefattar vår initiala screening och due diligence samt hela ägandeperioden och exit-processen. Men vi kommer bara att vara långsiktigt framgångsrika om vi står fast vid våra värderingar och föregår med gott exempel (Live).

Arv och ägande

Nalka Invest är en del av Interogo Holding-gruppen – en stiftelseägd investeringsverksamhet som fokuserar på sektorer och strategier där vi kan dra nytta av långsiktighet, tålamod, finansiell styrka samt ett engagemang för att beakta hållbarhet och andra icke-finansiella aspekter av investeringar.

Våra åtaganden för ansvarsfulla investeringar

Invest: Vi inkluderar hållbarhet i alla investeringsbeslut

För alla potentiella investeringar är hållbarhet en central faktor i screening, due diligence och investeringsbeslut.

Influence: Vi använder vårt inflytande för att driva hållbar förbättring

Vi använder vårt inflytande som ägare att driva meningsfull förändring och bidra till hållbara verksamheter i linje med vår investeringsstrategi.

Vi kan inte göra allt så vi fokuserar på var vi kan ha mest inverkan och på de mest väsentliga aspekterna, för varje enskild situation.

Live: Vi föregår med gott exempel

Vi tror starkt på att ge och ta ansvar och anser att föregå med gott exempel är ett kraftfullt verktyg för att leda.

För att vara trovärdiga som investerare, som ägare samt i vår styrning, är det viktigt att vi lever som vi lär. Vi föregår med gott exempel, genom hela investeringscykeln.

Våra prioriteringar

Långsiktigt hållbar utveckling kräver mycket förändring, gemenskap och målinriktning. Vi har identifierat tre huvudområden att prioritera: Klimat, Inkludering och Affärsetik.

Klimat

Genom att bidra till att minska mängden koldioxid och andra växthusgaser i vår atmosfär, och genom att skydda och återuppbygga kolackumulerande ekosystem, tror vi att vi kan bidra till att förbättra livet på vår planet.

Inkludering

Att tillhandahålla meningsfullt och anständigt arbete för människor är en väsentlig del av en fungerande ekonomi och ett rättvist och inkluderande samhälle. Genom vår verksamhet tror vi oss kunna påverka och stödja positiv förändring.

Genom att stödja mångfald och inkludering bidrar vi till att göra företag starkare och därmed stödja ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Affärsetik

Genom att göra bra affärer med sunt förnuft, baserat på ärlighet, respekt, rättvisa och integritet samt genom att upprätthålla etiska principer, kan vi bidra till bättre och säkrare samhällen präglade av pålitlighet.

Påverkan och effekt

Det viktigaste hållbarhetsarbetet görs i våra portföljbolag. Det är Nalkas ambition att alltid vara en aktiv och engagerad partner till våra bolag.

Läs mer om våra portföljbolag och exempel på deras hållbarhetsarbete nedan:

Klimatneutral strategi

100% Klimatneutral

Från och med 2021 mäter, minskar och neutraliserar Office Management sitt klimatavtryck enligt PAS2060, standarden för klimatneutrala organisationer. Office Managements beräkningar omfattar dels sin egen verksamhet och kontor, dels övriga utsläpp som genereras från affärsverksamheten, inklusive utsläppen kopplade till de produkter och tjänster som köps in och levereras till kunder.

Under 2021 anslöt sig Office Management till initiativet SME Climate Commitment. I och med detta förbinder sig Office Management att halvera klimatavtrycket till 2030 i enlighet med Parisavtalet, både i värdekedjan och i egen verksamhet. Office Management kompenserar 100% av sitt klimatavtryck. Kompensation görs genom tredjepartsgranskade, FN-certifierade projekt inom förnybar energi via Tricorona Climate Partner.

 

Hållbar utveckling

Fasar ut PVC

Bolagen inom Asker Healthcare Group introducerar många initiativ och innovationer för att driva utvecklingen mot ett mer hållbart ekosystem inom hälso- och sjukvård, ett engagemang som delas av Askerkoncernen och dess kunder. 

Som del i detta arbete utvärderar Asker kontinuerligt alternativa material, både för produkter som produceras av Askers bolag samt för produkter som köps in från partners. Ett av de material som Asker strävar efter att fasa ut är polyvinylklorid, allmänt känt som PVC. PVC är ett mångsidigt material som ofta används inom den medicinska industrin. År 2020 stod PVC för cirka 40 procent av all plastbaserad medicinsk utrustning som används på sjukhus.

Till följd av negativa effekter när produkten ska bortskaffas, samt låga återvinningsgrader, är den omfattande användningen av PVC inte optimal ur miljösynpunkt. PVC används också ofta i kombination med mjukningsmedel som kan läcka ut från produkter, vilket kan ge negativa effekter på både människors hälsa och på miljön.

Asker arbetar därför med att i allt högre grad ge kunder möjlighet att välja alternativ till PVC-baserade produkter och lyfter aktivt fram fördelarna med att ersätta PVC-produkter med PVC-fria alternativ. Sedan 2021 erbjuder Evercare exempelvis produktserien evercare® inline, ett komplett sortiment av PVC-fria infusions- och injektionsset.

Omställning av fordonsflottan

Fossilfria leveranser 

Best Transports klimatredovisning (i enlighet med GHG-protokollet) visar att 95 procent av dess klimatpåverkan uppstår genom de transportuppdrag som de utför. Huvudfokus i miljöarbetet är därför omställningen till fossilfria bränslen såsom HVO100, el eller biogas. 

Milstolpar inom omställningen till fossilfria bränslen:

  • 2020 ställde Best Transport om fordon som utför hemleveranser i 275 svenska orter till fossilfritt.
  • Under 2021 ställde Best om 146 nya fordon till fossilfria bränslen.
  • Från och med 1 januari 2022 var samtliga leveranser som utförs av Best Transports cirka 550 egna fordon (eget ägda eller genom åkeriavtal) fossilfria.

Cirkulära och hållbara ambitioner

Mål för 2030

Lekolar är Nordens ledande leverantör av produkter till skola och förskola. För att tydligt kunna bidra och vara en relevant branschledare 2030 har Lekolar utvecklat sin affärsmodell i en allt mer cirkulär och hållbar riktning. 2019 definierade Lekolar hållbara verksamhetsmål inom fem prioriterade områden, i linje med FN:s globala mål för 2030.

  • 2030 ska 80% av Lekolars erbjudande vara cirkulärt. 
  • 2030 ska 80% av Lekolars inköp omfattas av leverantörsrevision mot en leverantörskod. Prioritering av revisioner ska ske utifrån leverantörriskbedömning.
  • 2030 ska Lekolar ha reducerat verksamhetens koldioxidutsläpp med 50%, jämfört med 2019.
  • 2030 ska 100% av träbaserade material i Lekolars produkter och förpackningar vara FSC- eller PEFC-certifierade. 
  • 2030 ska inga produkter Lekolar säljer innehålla PVC. 2024 ska produkter avsedda för barn under tre år vara PVC-fria.